Esplai Curs 20-21

ESPLAI DIPLODOCUS

Inscripcions:

Aquest any les inscripcions seran en línia a través del següent formulari (tant per alguna activitat puntual com per tot el curs)

Horai i lloc:

Tots els dissabtes de 10 a 13 h al local de l’Esplai Diplodocus (Cr. Eduard Marquina, 18-20 local )

Quotes:

Trimestral: 35,00 €

Bono de 10 sessions per l’esplai: 45,00 €

Les quotes es pagaran per transferència bancària. Una vegada omplert el formulari us farem arribar més informació.

Informació Covid-19:

Les activitats es realitzaran tenint en compte els “Criteris a aplicar per prevenir la pandèmia per Covid-19 en l’àmbit de les activitats d’educació en el lleure” elaborat per la Direcció General de Joventut que s’aniran adaptant a les resolucions, instruccions i criteris que acordin les autoritats en relació a la pandèmia.

En resum les activitats es realitzaran:

 • Els infants i joves s’organitzarn en grups estables, el més petits possibles. En cas que es trobin els grups es garantirà una distància mínima de 2 metres entre els grups.
 • Serà obligatòria la inscripció prèvia i caldrà adjuntar una declaració responsabledel representant legal de l’infant.
 • Les famílies estan obligades a comunicar les incidències relacionades amb la covid-19 que es produeixin al grup classe i a garantir el compliment de les següents condicions perquè l’infant pugui participar de l’activitat:
  • No ha de presentar símptomes
  • No ha d’haver estat en contacte estret amb una persona positiva o que hagi tingut simptamatologia en els 14 dies anteriors a l’activitat.
  • No estigui a l’espera del resultat d’una PCR o d’una altre prova clínica, sigui seva o d’un convivent.
 • Cal evitar aglomeracions en entrades i sortides, per tant es recomana que a cada infant el reculli una única persona i que es mantinguin les distàncies a l’exterior. En cas que preveiem aglomeracions marcarem intervals de recollida dels infants.
 • El protocol d’entrada a les activitats inclourà obligatòriament la higiene de mans i un registre diari de les persones que han assistit a l’activitat, a més de l’ús obligatori de la mascareta en majors de 6 anys durant tota l’activitat.
 • Es prioritzaran les activitats a l’aire lliure i en cas que es realitzin a l’interior es garantirà una distància mínim d’1,5 metres entre participants.
 • Adoptarem les mesures de neteja i desinfecció adequades, així com garantir la ventilació dels espais.
 • El material serà d’ús personal per cada infant i en cas que sigui compartit es garantirà la desinfecció desprès de cada ús.
 • Les reunions amb els familiars seran telemàtiques.

Altres:

Podeu veure les diferents activitats al Blog de l’Esplai Diplodocus

Si voleu més informació podeu enviar un correu electrònic a esplaidiplodocus@gmail.com